IBALI LIKA NDIMPHIWE

 

NdazalwakuCumakala ngomhla we 19/04/1988. Sizalwa sibahlanu mna ndingowesibini, sikhuliswe ngumama kuphela ndim ndedwa ophila nenkubazeko.

Ndiyifumene inkxaso kumama kamama wam. Amabanga aphantsi ndiwafunde eCenyu Public School aphezulu ndawenza eSinethemba Public School kwakunye nase Jongile Public School, ndikhubazeke ndinjalo. Ibindim ndedwa ke kwezizikolo okhubazekileyo. Ndandihlekwa esikolweni ndingayazi into endandiyihlekelwa, kodwa ke ukub­hadla kwam kwangona ndiyiqondayo.

Ndanyamezela kunjalo kwaye ezi­fundweni ndandingengo mntu ungazinto kwaye notitshala babendibetha nje ngomfundi wonke. Babengandisizeli kuba babesithi andikhubazekanga ngenqondo.

Ndaye ndakhonza kwinkonzo IBaptist ndinamaphupha okuba yi Organiser. Ndazama ke ndisenza imijik­elo, ndimema iSunday School kwakunye nolutsha ukuba luzocula nokuba limele icawa ukuze ibandla likwazi ukh­wakeka emculweni. Ndaba ngu Chairperson kwakunye neOrganiser.

Safumana inkxaso kugqirha owasithengela iSound system satsho sonwaba enkonzweni. Wenza uYehova safumana umama uVeliswa Skeyi eBisho kwabe kwakushu­mayela uMfundisi uGcwabe esithi apho gcina iphupho ndabe ndingumntu okhule ndimmamela, wenza uYehova sahlan­gana kunzima ukuze ndimfumane.

uYehova akaphelela apho ekundincedeni ndasebenza nabantu abakhulu abazi­wayo, owokuqala, Apostle Gcwabe, Matona Tom, Mandla Makhubalo, Tando Ngwekazi, Leka Gaji, Pastor Bathandwa Khwatsha, Pendulwa Mbuyazwe, Sinegugu Tshibase, Linda Qunta, Amanda Mzamane, Uyanda Magida. Kulapho ndagqwesa khona emaphupheni am ngenxa yentsokolo yekhaya lam kuba sijonge kwi grant endiyirolayo azafezeki­swa zonke izingo zam uYehova wand­inceda nda fomisha i gospel choir eyayiyi Soul Healers ya record(a) icwecwe ala­hambela ndawo ngenxa yemeko zezimali yabhanga.

Ndafumana isikolo endandibhatalelwe ngu Social Development in Johannesburg Jeppe Sound Engineering for two years esasiseso mculo ndagqwesa nalapho ndaphinda ndabuya ndingu mqumqu­zeleli we conserts ndade ndaphumla ndadibana no sisi ongu Asanda Matyana wandixelela nesikolo ekuthiwa yi Enoch Sontonga ndakhe ndabhoka wandicenga ndade ndaya khona kwiskolo se skills for people living with disability.

Ndakwi committee ndafomisha i School Church Organisation (SCO) kwakunye ne gospel choir apho besibizwa zi nkonzo sijikeleze iQonce siyocula siphume phambili. Ndithe ukubuya kwam banzima ubomi ndabizwa to Luphawu Environmental Affairs ngu Cwayita Waphi no Akhona Isaacs abangaba phathi bam abandithandayo nam endibathan­dayo bandenza i team leader ukuba ndiselapha nangoku kubo.

Ndizenzile i Skill Welding e Enoch Sontonga Rehabilitation Centre, ndenza i merchandiser kwivenkile ezimbini i Newden ndifaka khona ibadge bar code kwizinto zohlamba ndenza imerchan­diser kwi venkile umphathi wayo ebekhu­bazekile igama layo yi Tripple Stream ndipakisha i shelves kwi community yam inkxaso ndiyayifumana kwabo nabo abanye ke baye bakugxeke kuba bebona imeko abe umntu ufana naye. Imali ye grant ayizanelisi izidingo zethu kuba abanye bethu zi bread winners ngaske sifumane i jobs singasizeleki.

Challenges imali ayonelisi izidingo zam. Social Workers ngaske zingazi by theory ngaske zize no theory and practical. Woza nombono wakho kubo bayawuba.

Leave a Reply