IBALI LIKA SIPHAMANDLA JAMANI

Igama lam ndinguSiphamandla Jamani. Ndizalwa yintombi engasekhoyo uNombuzo Jamani noKhaliphe Mona. Amabanga amaphantsi ndiwenze eIsibane J.P. School, aphezulu amabanga ndawenza eNyameko High School ndaze...

IBALI LIKA NDIMPHIWE

  NdazalwakuCumakala ngomhla we 19/04/1988. Sizalwa sibahlanu mna ndingowesibini, sikhuliswe ngumama kuphela ndim ndedwa ophila nenkubazeko. Ndiyifumene inkxaso kumama kamama wam. Amabanga aphantsi ndiwafunde...

BORN TO LIBERATE AND BE LIBERATED!

Disability Analyst and Human Rights Activist advocates for equal treatment and the rights of people living with disabilities. Born and bred at Dan Village,...

IBALI LIKA BUKIWE MBUTHO

Igama lam ndingu Bukiwe Mbutho. Ndazalwa ngo 1966/09/09 ndizalelwa e Mooiplaas e Sotho, ndaza ndakhulela e Silatsha ngenxa ye ngulo yam no Mama wam....