EPILIPSY CAN’T SLOW HIM DOWN

For Ede Tyopo from Bizana, being epileptic hasn’t changed his character. He is still that hard-working, reliable, and a people’s person he was before...

Dr Cathy Mokobe

The common challenges of parent­ing are compounded for parents of children with special needs. Among the many challenges they face include “breaking the news”...

IBALI LIKA NDIMPHIWE

  NdazalwakuCumakala ngomhla we 19/04/1988. Sizalwa sibahlanu mna ndingowesibini, sikhuliswe ngumama kuphela ndim ndedwa ophila nenkubazeko. Ndiyifumene inkxaso kumama kamama wam. Amabanga aphantsi ndiwafunde...